fbpx

Privacyverklaring Maatje Mira

Maatje Mira gevestigd aan Roodververij 3, 6041RG Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Roodververij 3

6041RG Roermond

+31 6 28 1514 40

www.maatjemira.nl

mira@maatjemira.nl

Mira den Breejen is Functionaris Gegevensbescherming van Maatje Mira.

Zij is te bereiken via mira@maatjemira.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maatje Mira verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Na klikken op een advertentie (bv Facebook):

 • Anonieme gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Anonieme gegevens over de internetbrowser en apparaat type

Na aanmelding voor de gratis Zelfliefdesbrief (nieuwsbrief), gratis minicursus, gratis MP3, gratis video(serie)

 • Voor- en achternaam
 • Mailadres

Na aanschaf van een online cursus of als je klant bent:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mira@maatjemira.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maatje Mira verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze Zelfliefdesbrieven (nieuwsbrief) of aangevraagde gratis product
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Maatje Mira neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maatje Mira) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maatje Mira bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens – zolang je klant bij ons bent en zolang de gegevens relevant zijn om je te kunnen bereiken.

Personalia: 7 jaar, op voorschrift van de Belastingdienst

Adresgegevens: zo lang je klant bij ons bent en tenminste 7 jaar, op voorschrift van de Belastingdienst, maar ook om je facturen te kunnen sturen.

Overige gegevens: 7 jaar, te verlengen indien nodig.

 

Zolang je staat ingeschreven voor de Zelfliefdesbrieven bewaren we van jou:

 • Voor- en achternaam
 • Mailadres

Je gegevens worden opgeslagen in Autorespond. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond is hier terug te vinden: https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/

Ben je klant, dan worden je gegevens bewaard in een Microsoft Office programma. Zodra je je uitschrijft voor mijn Zelfliefdesbrieven of je via email afmeldt als deelnemer van een van mijn (online) programma’s, worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Maatje Mira verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maatje Mira blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maatje Mira gebruikt functionele, analytische en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en ervoor zorgen dat alles goed werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maatje Mira en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mira@maatjemira.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Maatje Mira wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maatje Mira neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

© 2019 Maatje Mira

Roodververij 3

6041RG Roermond

+31 6 2815 1440

www.maatjemira.nl

mira@maatjemira.nl

KvK 67579906

0